Ανακοίνωση.

Το Live θα επαναληφθεί σήμερα στις 21:00. Θα εκδωθούν εισιτήρια για όσους δεν κατάφεραν εχτές (θα βγει ανακοίνωση και για αυτό).

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήριο μπορούν να το δουν και σήμερα δωρεάν. Θα ενημερωθούν με email (έχουμε τα email σας) με όλες τις νέες πληροφορίες. Οι λογαριασμοί που δημιουργήσατε δεν θα ισχύσουν με αυτή τη μορφή. Θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες στο email.

Όσοι επιθυμούν επιστροφή των χρημάτων τους, παρακαλούμε στείλτε μας email στο support@estage.gr με το mail που κάνατε την αγορά.
Τα χρήματα θα επιστραφούν απευθείας στην κάρτα σας.
Παρακαλούμε θερμά ενημερώστε μας έως 17:00, στη συνέχεια θα στείλουμε πρόσβαση σε όσους δεν έχουν ζητήσει επιστροφή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και προκειμένου να είναι διαχειρίσιμη και από εμάς η κατάσταση παρακαλούμε δείτε τις ανακοινώσεις, δεν είναι δυνατή η απάντηση στον καθένα ξεχωριστά.

Για την ώρα και για τις απορίες σας, παραθέτουμε 2 screenshot από τη Live συνομιλία με τους μηχανικούς του GCloud τη στιγμή που όλα αυτά συνέβησαν.
*Τα σβησμένα σημεία περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Σηκωνόμαστε και προχωράμε.

Announcement.
Our live will be repeated today at 21:00. There will be available tickets for those who did not made it last night (an announcement will be made for that as well).
Those who have already a ticket, can see it today for free. They will be informed by email (we have your emails) with all the new information. The accounts that you created on our website will not be valid in this format. You will receive detailed instructions in the email.
For those who wish to return their money, please send us an email at support@estage.gr with the mail you made the purchase.
The money will be refunded directly to your card.
Please let us know by 17:00, then we will send access to those who have not requested a return.
For your best service and in order for the situation to be manageable by us, please see the announcements, it is not possible to respond to each one individually.
We quote 2 screenshots from the Live chat with the GCloud engineers at the moment when all this happened yesterday.
* Deleted points contain sensitive information.
We got up and we are moving on.